Diolch am ddangos diddordeb yn yr astudiaeth ‘Deall effaith Covid-19 ar iechyd meddwl, ymdopi a lles staff y GIG.’

Mae’r dudalen we hon i chi gyfeirio ati os hoffech atgoffa’ch hun o ddeunydd neu ddolenni cysylltiedig a’r astudiaeth.

Defnyddio Ap i-phone / i-pad yr astudiaeth

Os oes gennych i-ffôn neu i-pad yna byddwch chi’n gallu cyrchu’r holl ddeunyddiau isod trwy’r Ap. Prifysgol Aberystwyth sy’n cynnal yr Ap (oherwydd nad yw’n agored i’r cyhoedd) ac felly i gofrestru i gael mynediad i’r App, rhowch e-bost i ni gan ddefnyddio’r cyfleuster isod. Ni fydd yn bosibl i ni gysylltu’r e-bost hwn ag unrhyw ymatebion Ap ac felly ni fydd hyn yn nodi’ch data mewn unrhyw ffordd.

Os nad oes gennych fynediad i-ffôn neu i-pad yna gallwch gyrchu gwahanol gydrannau’r astudiaeth trwy’r dolenni ar y dudalen hon

  Y tro cyntaf i chi gwblhau’r arolwg

  1. Os nad ydych eto wedi cofrestru ar gyfer yr astudiaeth ac wedi rhoi caniatâd gwybodus i gymryd rhan yna dilynwch y ddolen hon i’r arolwg. Peidiwch â chyrchu unrhyw un o’r dolenni isod nes bod y broses gyntaf hon wedi’i chwblhau a pheidiwch â chwblhau’r fersiwn hon o’r arolwg am yr eildro. Darperir dolen wahanol ar gyfer arolygon dilynol yn y dyfodol.   https://aber.onlinesurveys.ac.uk/astudiaeth-lles-a-covid-19
  2. Ar ôl cwblhau’r arolwg uchod, cwblhewch y dasg wybyddol fer hon hefyd. Dilynwch un o’r dolenni hyn yn dibynnu ar y math o offer y mae gennych fynediad iddo: Y porwr argymelledig ar gyfer tasg yw Chrome.

  Fersiwn bwrdd Gwaith (PC)

  Fersiwn Tabled

  Fersiwn ffon Symudol

  Gwybodaeth ddilynol (rhwng 1af a 14eg bob mis)

  Ar ôl cwblhau’r arolwg sylfaenol cyntaf (uchod) byddem yn eich gwahodd i gwblhau arolwg tebyg (ond byrrach!) bob mis. Os gwnaethoch ddarparu cyswllt e-bost i ni yna byddwn yn anfon e-bost atoch i’ch atgoffa a byddwn yn cynnwys y ddolen i’r holiadur diweddaraf. Os gwnaethoch ddewis peidio â darparu cyswllt e-bost yna gallwch gyrchu’r ddolen i arolygon dilynol misol yma.Bydd arolygon yn parhau ar agor rhwng y 1af a’r 14eg o bob mis ac ar ôl hynny bydd yr arolwg yn cau tan y mis canlynol. Nid yw colli mis yn eich atal rhag cymryd rhan mewn arolygon misol diweddarach.

  Dilynwch y ddolen i’r arolwg diweddaraf yma: https://aber.onlinesurveys.ac.uk/covid-19-well-being-study_repeat

  Hoffem hefyd ichi gyflawni’r dasg wybyddol ar yr un pwyntiau â’r arolygon misol. Dilynwch un o’r dolenni hyn yn dibynnu ar y math o offer sydd gennych fynediad iddo: Y porwr argymelledig ar gyfer y dasg yw Chrome.

  Fersiwn bwrdd Gwaith (PC)

  Fersiwn Tabled

  Fersiwn ffon Symudol

  Cwblhewch unrhyw amser (Cofnodion dyddiadur):

  Bydd y dyddiadur ar gael unrhyw bryd yn ystod y mis. Gallwch gyrchu’r dyddiadur i ddarparu cofnod mor aml ag y dymunwch. Ceir mynediad i’r dyddiadur trwy’r ddolen hon.

  https://aber.onlinesurveys.ac.uk/dyddiadur-covid-19-staff-gig

  Gwybodaeth atgoffa

  1. Dyddiad cofiadwy a phersonol DDMM (e.e., os Ionawr 5ed, yna 0501)
  2. Tri digid cyntaf athro cofiadwy (e.e., os MrParsons, yna PAR)
  3. Tri digid olaf eich rhif ffôn symudol neu gartref

  Gwybodaeth bellach.

  Os hoffech wneud unrhyw ymholiadau pellach am yr ymchwil hon, cysylltwch â’r ymchwilydd arweiniol Dr Rachel Rahman rjr@aber.ac.uk, 01970 621749

  Os ydych chi am gwyno am sut mae ymchwilwyr wedi trin eich gwybodaeth, dylech gysylltu â’r tîm ymchwil. Os nad ydych yn hapus ar ôl hynny, gallwch gysylltu â Dr Rhys Thatcher sef y prif gynrychiolydd noddwr ar ran Prifysgol Aberystwyth: Manylion cyswllt: Dr Rhys Thatcher, Prifysgol Aberystwyth, ryt@aber.ac.uk, 01970 628630. Os arhoswch yn anfodlon, efallai yr hoffech gysylltu â Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO). Mae manylion cyswllt, a manylion hawliau gwrthrych data, ar gael ar wefan yr ICO yn:  https://ico.org.uk/for-organisations/data-protection-reform/overview-of-the-gdpr/individuals-rights/

  Ffynonellau cefnogaeth.

  Os ydych chi’n teimlo y byddech chi’n elwa o gefnogaeth gydag unrhyw un o’r materion a drafodir yn yr ymchwil hon neu’n fwy cyffredinol, mae Hywel Dda yn cynnig ystod o wasanaethau cymorth mewnol sydd ar gael i’w gweld ar eu mewnrwyd fewnol gan gynnwys y Gwasanaeth Lles Seicolegol Staff,  gallwch gysylltu â nhw ar 01437 772527 neu wellbeing.hdd@wales.nhs.uk yn ogystal â Care First y rhaglen cymorth gweithwyr.

  Efallai y bydd y gwasanaethau allanol canlynol hefyd yn gallu helpu:
  Gellir cysylltu â’r Samariaid ar unrhyw adeg o’r dydd ar 116 123

  Mae Mind yn darparu cefnogaeth iechyd meddwl a gellir cysylltu â nhw ar 0300 123 3393 info@mind.org